Göm menyn

Fördelningsmodeller

En del av basanslagen till universitet och högskolor baseras i Sverige på en bibliometrisk indikator. Den nuvarande fördelningsmodellen kommer framöver att ersättas av en ny modell. Vetenskapsrådet (VR) redovisade i december 2014 sitt förslag, FOKUS.  

Nuvarande modell

För fördelning av direkta forskningsanslag ingår två kvalitetsindikatorer – externa medel (10%) samt en bibliometrisk indikator (10%).

Den bibliometriska indikatorn (bibliometriskt index) som räknas fram för respektive lärosäte baseras på publikationer och citeringar i Web of Science. Se tabellen nedan för en sammanfattning fördelningsunderlaget inför 2016.

Kommande modell

2013 fick Vetenskapsrådet ett regeringsuppdrag att ta fram förslag på ny nationell resursfördelningsmodell, som skulle kunna ligga till grund för resursfördelning från och med 2018. Uppdraget redovisades i december 2014. I rapporten föreslås att:

  • Det som skall bedömas är vetenskaplig kvalitet (70%), kvalitetsutvecklande faktorer (15%) samt genomslag utanför akademin (15%).

  • All bedömning skall göras av paneler.

  • Underlaget till panelerna för att bedöma genomsnittskvalitet för ett forskningsområde kan exempelvis innehålla publikationsprofil och (för vissa områden) citeringsanalys.

  • Utvärderingarna föreslås genomföras vart sjätte år.

Läs mer

Vetenskapsrådet (2015) Fördelningsunderlag för 2016

Vetenskapsrådet (2014) Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jun 01 15:49:30 CEST 2015