Göm menyn

Rankinglistor

Internationella listor:

Nordiska och Europeiska listor:


Svenska listor:

 • En svensk universitetsranking
  URANK - en association för fria studier av nationella och internationella rankingar av universitet och högskolor

Shanghai (Academic Ranking of World Universities)

Publiceras årligen av Institute of Higher Education vid Shanghai Jiao Tong University (SJTU):

 • Till listan
 • 2013 års lista: Linköpings universitet 301-400 (378)

Bedömningsgrunder:
 

Antal alumni som vunnit Nobelpris eller Fields-medalj sedan 1901 10%
Antal anställda vid universitetet som vunnit nobelpris eller Fields-medalj sedan 1911 20%
Antal anställda på ISI:s lista över Highly Cited Scientists 20%
Antal artiklar de senaste 5 åren i Nature eller Science  20%
Antal artiklar under det senaste året i ISI/WoS 20%
Ovanstående delat med ett mått på antal anställda 10%

 

 QS World University Rankings

Publiceras av analysfirman QS Ltd. Under 2004-2009 publicerades listan i samarbete med THES.

Bedömningsgrunder:

Expertomdömen av internationella forskare 40%
Omdömen av rekryterare i internationella företag 10%
Antal citeringar i Scopus / anställd 20%
Andel utländska lärare 5%
Andel utländska studenter 5%
Antal anställda per student 20%


THE World University Rankings 

Publiceras från och med 2010 av THE i samarbete med Thomson Reuter.

Utbildning

Enkätundersökning 15%
Doktorsexamina per lärare 6%
Lärare per student 4.5%
Anslag per lärare 2.25%
Kvot forskar/grundstudenter 2.25%
 

30%
Forskning Enkät 18% 

Forskningsanslag per lärare 6%
Publicerade artiklar per lärare 6%
 

30%
Citeringar Fältnormerade citeringar
 
30%
Industry Income Forskningsmedel från industrin per lärare
 
2.5%
International outlook Andel utländska lärare 2.5%
Andel utländska studenter 2.5%
Andel publikationer samförfattade med utländska forskare 2.5%
 
7.5%

  

Webometrics Ranking of World Universities

Publiceras 2 gånger per år av Cybermetrics Lab, en underavdelning till spanska nationella forskningsrådet.
Listan rangordnar universiteten efter deras närvaro på webben:

 • Länk till listan
 • Top 12 000 Universities [July 2013: Linköping World rank plats 200, Sweden rank plats 2]

Bedömningsgrunder:

Impact Antal externa länkar till lärosätets sidor. Siffrorna baseras på Majestic SEO och ahrefs. 50%
Activity

Presence (1/3) Antal sidor återfunna via Google
Openness (1/3) Antal rich files (pdf, doc, docx, ppt) från 2008-2012 återfunna via Googel Scholar

Excellence (1/3) Antal artiklar som enligt Scimago hör till de 10% mest citerade inom sitt ämnesområde under perioden 2003-2010.

50%

 

 The Leiden Ranking

Center for Science and Technology Studies (CWTS) vid Leidens universitet har utvecklat en rankinglista helt baserad på bibliometrisk indikatorer.

 • "The Leiden Ranking 2013 measures the scientific performance of 500 major universities worldwide."
 • Till Leiden Ranking

 
Comparison Research at Nordic Universities using Bibliometric Indicators

Publicerad av NORIA network, NordForsk

 • Länk till rapporten
 • "A new Nordic report shows that bibliometric indicators can provide greater insight than rankings that are based on a somewhat superficial use of statistics."

CHE Excellence Ranking

Publiceras av Centre for Higher Education Development GmbH, Gütersloh, Tyskland.

En svensk universitetsranking

URANK - en association för fria studier av nationella och internationella rankingar av universitet och högskolor

 • Till listan
 • Ranking genomförd på de svenska universiteten och högskolorna.
 • 2013:[Linköping: 8]

Bedömningsgrunder:

Studenter 0,2 Antal förstahandssökande/antagen
Andel med högskoleprovsresultat över 1,0 av alla provresultat
    Andel nya studenter som ej kommer från länet
    Medelbetyg i gymnasieskolan
    Andel studenter som finns kvar vid lärosätet andra året av studierna
    Andel högskolenybörjare som har avlagt examen (alt 180 hp) inom sju läsår.
Lärare 0,2 Andel disputerade lärare
   

Andel professorer av lärare
Andel av lärarna med doktorsexamen som har fått sin forskarutbildning¨på annat lärosäte

Grundutbildning 0,2 Antal lärare per student
    Prestationsgrad, vägd (antalet helårsprestationer/antalet helårsstudenter)
    Rörlighetsfaktor
   

Etableringsgrad på arbetsmarknaden, vägd 
Andel studenter på avancerad nivå

Forskning / Forskarutbildning 0,2 Rekrytering till forskarutbildning av doktorander ej från egna lärosätet
    Andel forskning av lärosätets totala kostnader
    Andel konkurrensutsatta forskningsmedel av extern forskningsfinansiering
    Andel studenter som övergår till forskarutbildning, vägd
    Antal disputationer per professor
Internationalisering 0,1 Andel examinerade studenter som har studerat utomlands minst en termin
   

Andel ut i utbyte af förstagångsexaminerade
Andel inresande studenter (av alla)
Andel inresande forskarstuderande (av alla)
Andel lärare födda utomlands (men ej av två svenska föräldrar)

Sociala indikatorer 0,1 Jämförelsetal, förstagenerationsstudenter (av nybörjare)
Jämförelsetal, studenter med utländsk bakgrund
Andel på kurser med jämn könsfördelning

 

 

Läs mer:

Avdelningen för analys och utvärdering vid Göteborgs universitet (2013) University Ranking Lists. A directory. Rapport 2013:03

Kivinen, O., Hedman, J. (2008) World-wide university rankings : a Scandinavian approach. Scientometrics 74(3) 391-408.

van Raan, A.F.J. (2004) Fatal attraction: Conceptual and methodological problems in the ranking of universities by bibliometric methods. Scientometrics 62(1) 133-143.

 


 

 

 


Sidansvarig: ingegerd.bauren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-02