Göm menyn

Plagiering och upphovsrätt

I akademiska sammanhang är det viktigt att ha en grundläggande förståelse kring plagiering och upphovsrätt, två begrepp som ofta blandas ihop och lätt skapar förvirring. Här reder vi ut vad dessa innebär och hur de förhåller sig till varandra.
 

Plagiering innebär att använda någon annans verk och presentera det som sitt eget utan att referera till källan, det vill säga varifrån uppgifterna kommer. Det kan till exempel röra sig om en text, idé, teori, bild eller figur, ett diagram eller datorprogram, musik eller en produkt.  Även att omformulera, parafrasera, texten till dina egna ord utan att ange källa är plagiering. Ett plagiat kan också bryta mot upphovsrätten.
Läs mer på LiU:s sida Vad är en disciplinföreteelse?

Upphovsrätten reglerar hur du får lov att använda någon annans arbete, exempelvis text, figurer, foton, videos eller ljud. Läs mer om upphovsrätt.

Självplagiering är när man återanvänder egna tidigare publicerade/inlämnade arbeten. Man ska referera till egna texter på samma sätt som till andra källor.

Plagiering är en allvarlig förseelse mot god akademisk sed och kan i värsta fall resultera i tidsbestämd avstängning från studierna genom beslut av LiU:s disciplinnämnd. En avstängd student får inte delta vid föreläsningar, laborationer, seminarier, examinationer, handledning, inlämningsuppgifter samt får heller inte tillgång till LiU:s datasalar.  Avstängningen kan också påverka utbetalning av studiemedel.
Läs mer på LiU:s sida Disciplinära åtgärder.
 

  • När du använder andra författares material, skriv om texten med egna ord eller använd citattecken och ange alltid källan.
  • Referera och citera alltid enligt god akademisk sed. Du kan läsa mer om detta på sidan Citera och referera.
  • För att inte bryta mot upphovsrätten ska du alltid fråga innehavaren av upphovsrätten om tillstånd att använda figurer, diagram eller fotografier i ditt eget verk.
  • Lär dig mer om hur du undviker plagiering genom bibliotekets självstudieguide NoPlagiat.
  • Fråga alltid om du är osäker, i första hand din handledare eller oss på biblioteket.

Linköpings universitet kan använda Urkund för att kontrollera om ett inlämnat studentarbete innehåller plagiat. Inskickade texter kontrolleras mot material från internet, samt mot förlags- och studentmaterial.
Kontroll av arbeten på en högre vetenskaplig nivå och avhandlingar kan ske med hjälp av Similarity Check, som kontrollerar mot tidskrifts- och konferensartiklar, böcker och kapitel i böcker. För mer information kontakta Peter Berkesand.

Biblioteket har blivit informerat om att ett fåtal nyblivna doktorer har fått svårigheter att publicera artiklar baserade på avhandlingens kappa. Orsaken är att kappan till avhandlingar läggs upp i DiVA i samband med disputation och tidskrifterna skickar artiklarna för plagieringskontroll. Om den nyblivna doktorn kopierar in stora delar av kappans text i en vetenskaplig artikel kan den artikeln fastna i förlagets plagieringskontroll.

Det finns stora fördelar med att, som idag, publicera kappan elektroniskt. Detta bidrar till att sprida och synliggöra forskning producerad vid Linköpings universitet. Problemet uppstår om texten sedan återanvänds i oredigerad form.

För den forskare som råkar ut för detta, är det viktigt att diskutera med redaktören på förlaget och förklara att kappan är den ram som håller ihop de artiklar som utgör en sammanläggningsavhandling. På så sätt kan man argumentera för att forskningen ännu inte är publicerad i akademisk form.

I flera ämnesområden är frågan om självplagiering känslig (självplagiering = att i oredigerad form återanvända tidigare publicerad egen text utan att referera till källan). Det kan här vara viktigt att känna till att program för plagieringskontroll, såsom Similarity Check som används av många förlag, även upptäcker självplagiat. Man bör alltså vara medveten om fördelarna med att formulera om tidigare text inför publicering. Eftersom biblioteket har tillgång till Similarity Check kan vi också medverka till att erbjuda en kontroll av manuskriptet innan de skickas till förlaget.

För dem som forskar inom ett fält, och är skeptisk till att tillgängliggöra avhandlingen innan artikeln är officiellt publicerat, kan vi på biblioteket fördröja den elektroniska publiceringen av avhandlingen under en valfri period och upp till 12 månader.

Fler frågor med svar om plagiering och upphovsrätt hittar du på bibliotekets sida Frågor och svar: Frågor och svar

 

 

 

Mer om plagiering och upphovsrätt

Broschyrer

 

NoPlagiat-övningar


kontakt

Bibliotekets plagierings- och referenshanteringsgrupp: plagiering@bibl.liu.se


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jun 20 10:39:46 CEST 2018